Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

w ramach portalu www.wiarygodnyprzedsiebiorca.pl

§ 1. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu.

2. Usługodawca – Bartosz Kaśnikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUSINESS PROMOTION BARTOSZ KAŚNIKOWSKI z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 53, 01-401 Warszawa, NIP 9661842841, REGON 200781468.

3. Portal - portal internetowy znajdujący się pod adresem www.wiarygodnyprzedsiebiorca.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.

4. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca na zasadach opisanych w Regulaminie z Usług wyszukiwania.

5. Reklamodawca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r. z późn. zm.) mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zawarł z Usługodawcą Umowę.

6. Usługi reklamowe – usługi reklamowe świadczone przez Usługodawcę na rzecz Reklamodawcy na zasadach opisanych w Regulaminie oraz Umowie. 

7. Usługi wyszukiwania - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy polegające na umożliwieniu Usługobiorcy na zasadach opisanych w Regulaminie wyszukiwanie Reklamodawców na Portalu oraz dodawania opinii i komentarzy na temat Reklamodawców, którzy w Umowie wyrazili na to zgodę. 

8. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu na zasadach opisanych w Regulaminie, na które składają się Usługi reklamowe oraz Usługi wyszukiwania.

9. Umowa - umowa zawierana między Usługodawcą a Reklamodawcą w formie ustnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w formie pisemnej na podstawie której Usługodawca świadczy Usługi reklamowe, zawierana i wykonywana na zasadach opisanych w Regulaminie i Umowie.

10. Strony – Usługodawca i Reklamodawca.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

12. Reklama – informacja dotycząca Reklamodawcy przybierająca formę prezentacji lub wizytówki, opisanych w § 6 ust. 7 i 8 Regulaminu wykonana i zamieszczona na Portalu przez Usługodawcę w ramach Umowy oraz na podstawie Materiałów, na zasadach opisanych w Regulaminie i Umowie.

13. Materiały – wszelkie informacje w postaci słownej, tekstowej, graficznej lub multimedialnej, w szczególności dane teleadresowe, opis działalności gospodarczej i oferty, logo, zdjęcia, filmy, na podstawie których Usługodawca wykonuje Reklamę zamieszczoną na Portalu.

14. Modyfikacja –aktualizacja i/lub korekta Reklamy dokonana przez Usługodawcę na żądanie zgłoszone przez Reklamodawcę na zasadach opisanych w Regulaminie.

15. Certyfikat Wiarygodnego Przedsiębiorcy – certyfikat przyznawany przez Usługodawcę w ramach Programu „Wiarygodny Przedsiębiorca” na warunkach określonych w Regulaminie mający na celu wyróżnienie Reklamodawców, którzy wypełnili kryteria szczegółowo określone w Regulaminie.

16. Program „Wiarygodny Przedsiębiorca” – wewnętrzny program Portalu, mający na celu wyróżnienie Certyfikatem Wiarygodnego Przedsiębiorcy na warunkach określonych w Regulaminie Reklamodawców, którzy wypełnili kryteria szczegółowo określone w Regulaminie.

§ 2. Postanowienia ogólne.

1. Usługodawca wprowadza Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).

2. Regulamin określa w szczególności rodzaj i zakres oraz warunki świadczenia Usług, w tym warunki techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Usługodawca zamieszcza do kontaktu numer telefonu: 721-566-144 oraz adres poczty elektronicznej biuro@b-promotion.pl.

4. Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

5. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych oraz innych elementów zawartych w Portalu możliwe jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn.zm.).

§ 3. Rodzaj i zakres świadczonych Usług.

Za pośrednictwem Portalu Usługodawca świadczy:

1. Usługi reklamowe na zasadach opisanych w Regulaminie i Umowie

2. Usługi wyszukiwania na zasadach opisanych w Regulaminie.

§ 4. Warunki techniczne świadczenia Usług.

Wymagania techniczne korzystania z Portalu są następujące:

1. Połączenie z siecią Internet,

2. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.

§ 5. Zawarcie umowy na świadczenie Usług wyszukiwania.

1. Umowa o świadczenie Usług wyszukiwania zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z Usług wyszukiwania. Zawarcie umowy oznacza akceptację wszystkich warunków Regulaminu.

2. Umowa o świadczenie Usług wyszukiwania pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostaje rozwiązana z chwilą zaprzestania przez Usługobiorcę  korzystania z Usług wyszukiwania.

§ 6. Zawarcie  i wykonanie Umowy.

1. Zawarcie Umowy następuje w formie ustnej, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poprzez telefoniczne złożenie zamówienia przez Reklamodawcę lub w formie pisemnej, jeżeli Strony tak postanowią.

2. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 (dwunastu) miesięcy. Po tym okresie prezentacja oraz wizytówka w dalszym ciągu będzie widoczna na portalu www.wiarygodnyprzedsiebiorca.pl, bez gwarancji pozycji na danej stronie, która zajmowała przez okres umowy. Jeżeli reklamodawca chcę usunąć reklamę z portalu powinien przesłać odpowiednią informację na adres e-mail biuro@b-promotion.pl. Usługodawca w momencie otrzymania informacji ma 3 dni roboczne na usunięcie reklamy Reklamodawcy z portalu.

3. Integralną część Umowy stanowi Regulamin, który w chwili zawierania Umowy jest znany Reklamodawcy i został przez niego zaakceptowany, wiążąc tym samym Strony.

4. Reklamodawca zobowiązany jest do przekazania Usługodawcy Materiałów lub do podania Usługodawcy miejsc, z których Usługodawca te Materiały może pobrać (np. strona internetowa Reklamodawcy), z zastrzeżeniem, że Materiały będące utworem w rozumieniu ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn.zm.) mogą pochodzić jedynie bezpośrednio od Reklamodawcy.

5. Usługodawca wykonuje Reklamę w oparciu o dostarczone/podane przez Reklamodawcę Materiały.

6. Reklama, w zależności od wyboru Reklamodawcy może przybrać formę prezentacji lub wizytówki.

7. Prezentacja składa się z sześciu zakładek: o firmie, oferta, galeria, lokalizacja, wyróżnienia, dane teleadresowe. Prezentacja zawiera dodatkowo, o ile Reklamodawca wyrazi taka wolę, logo Reklamodawcy, filmy promujące Reklamodawcę oraz przekierowanie na stronę internetową Reklamodawcy. Przy prezentacji Usługodawca podaje 10 słów kluczowych, po których Usługobiorca i Reklamodawca będzie mógł odnaleźć  prezentację Reklamodawcy.

8. Wizytówka składa się z czterech zakładek: oferta, galeria, lokalizacja, dane teleadresowe. Wizytówka zawiera dodatkowo, o ile Reklamodawca wyrazi taka wolę, logo Reklamodawcy oraz przekierowanie na stronę internetową Reklamodawcy. Przy prezentacji Usługodawca podaje 6 słów kluczowych, po których Usługobiorca i Reklamodawca będzie mógł odnaleźć  prezentację Reklamodawcy.

9. W Umowie Reklamodawca wskazuje, czy wyraża wolę na umożliwienie Usługobiorcom dodawanie Komentarzy i opinii na temat Reklamodawcy.

10. Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść Reklamy sporządzonej w oparciu o Materiały przekazane Usługodawcy przez Reklamodawcę lub pobrane przez Usługodawcę ze źródeł podanych przez Reklamodawcę.

11. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, Usługodawca jest zobowiązany do wykonania i zamieszczenia Reklamy na Portalu w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania lub zamieszczenia Reklamy, gdyby okazało się to niemożliwe do realizacji ze względów technicznych, a także gdyby treść albo forma Reklamy okazała się sprzeczna z obowiązującymi przepisami lub dobrymi obyczajami albo naruszała prawa osób trzecich.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej Usługodawca poinformuje Reklamodawcę o powstałych przeszkodach w terminie 3 dni od powzięcia o nich informacji. Wraz z w/w informacją Usługodawca wskaże Reklamodawcy, czy powstałe przeszkody są możliwe do usunięcia przez Reklamodawcę, a jeśli tak to w jaki sposób. Reklamodawca może w terminie 3 dni od otrzymania informacji, o której mowa powyżej usunąć wskazane przez Usługodawcę przeszkody.

14. W przypadku nie usunięcia przez Reklamodawcę przeszkód, o których mowa w ust. 13 powyżej w terminie tam wskazanym Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 5 dni od dnia, w którym upływał termin na usunięcie przeszkód przez Reklamodawcę.

15. W przypadku pojawienia się przeszkód niemożliwych do usunięcia Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 5 dni od powzięcia przez Usługodawcę informacji o braku możliwości wykonania lub zamieszczenia reklamy.

16. W przypadku usunięcia przez Reklamodawcę przeszkód zgodnie z ust. 13 powyżej, Usługodawca zobowiązany jest do wykonania i zamieszczenia Reklamy w terminie 3 dni od usunięcia przez Reklamodawcę przeszkód.

17. Reklamodawca przez czas trwania Umowy ma prawo do żądania czterech Modyfikacji w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że Usługodawca w usprawiedliwionych przypadkach może dokonać Modyfikacji w liczbie większej niż  wskazana powyżej.

18. Reklamodawca zgłasza żądanie Modyfikacji telefonicznie lub drogą elektroniczną na numer telefonu i/lub adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu, szczegółowo określając zakres Modyfikacji oraz w razie konieczności przekazując Usługodawcy Materiały, na podstawie których ma zostać dokonana Modyfikacja.

19. O ile Strony nie postanowią inaczej, Modyfikacji dokonuje Usługodawca w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia żądania przez Reklamodawcę.

20. Usługodawca odmawia dokonania Modyfikacji zgłoszonej niezgodnie z § 6 ust. 18 Regulaminu. Przepis § 6 ust. 5, ust. 12, ust. 13, ust. 16 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

21. Reklamodawcy przysługuje prawo wystąpienia do Usługodawcy z żądaniem zawieszenia emisji Reklamy na określony przez Reklamodawcę okres.

22. Zawieszenie emisji Reklamy, o której mowa w ust. 21 powyżej nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Usługodawcy oraz nie powoduje konieczności zwrotu wynagrodzenia pobranego przez Usługodawcę od Reklamodawcy w jakiejkolwiek kwocie.

 

§ 7. Korzystanie z Portalu.

1. Usługobiorca/Reklamodawca zobowiązany jest do korzystania z Usług zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu własności intelektualnej oraz do zapewnienia, aby zarówno treść jak i forma Materiałów i/lub Komentarzy nie miała charakteru sprzecznego z prawem lub zagrażającego powstaniem naruszenia prawa.

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Portalu przez Usługobiorcę/Reklamodawcę m.in. treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, wulgarnych, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami, czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling), o charakterze pornograficznym, nawołujących do nienawiści na tle przynależności narodowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej, a także na tle orientacji psychoseksualnej czy identyfikacji płciowej.

3. Usługobiorca zamieszcza Komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4. Podczas publikacji Komentarzy wymagane jest stosowanie polskich znaków diakrytycznych (ęółśążźćńĘÓŁŚĄŻŹĆŃ) oraz zasad interpunkcji: wielkich liter na początkach zdań, znaków zapytania, przecinków, kropek itp.

5. Niedopuszczalne jest używanie dostępnych na Portalu adresów e-mail do przesyłania korespondencji seryjnej, a także zawierającej szkodliwe bądź niepożądane pliki i programy.

6. Usługobiorcy są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych na Portalu treści wyłącznie do własnego użytku. Kopiowanie i dystrybucja danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych na Portalu bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania Portalu, w szczególności do usuwania bez podania powodu treści sprzecznych z Regulaminem oraz Umową oraz treści zamieszczanych przez Usługobiorców zawierających wizerunek, dane osobowe Usługobiorców/Reklamodawców lub osób trzecich. Usługodawca może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Usługobiorców/Reklamodawców sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

8. Zamieszczenie przez Usługobiorcę w ramach Portalu wizerunku oraz informacji dotyczących innych osób, w szczególności ich danych osobowych, jest równoznaczne z oświadczeniem Usługobiorcy, że nastąpiło to w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zezwoleniem.

9. Usługobiorcy udostępniający na stronach Portalu treści, utwory, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Usługodawcy niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Usługobiorców w zakresie dozwolonego użytku.

§ 8. Odpowiedzialność Usługodawcy.

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia w wykonaniu i zamieszczeniu Reklamy, które są wynikiem uchybień ze strony Reklamodawcy (w szczególności niedostarczenia przez Reklamodawcę zgodnie z Umową Materiałów) lub spowodowane są treścią lub jakością Materiałów przekazanych przez Reklamodawcę.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

a) treść zamieszczanych na Portalu Komentarzy, w tym ich aktualność, kompletność,  wiarygodność i przydatność,

b) przerwy w funkcjonowaniu Portalu, niezależnie od przyczyn ich powstania, również z przyczyn zależnych od Usługodawcy,

c) przerwy w możliwości korzystania z Usług, niezależnie od przyczyny przerw, w szczególności gdy są spowodowane zakłóceniami technicznymi, przebudową lub rozbudową Portalu

d) utratę danych zawartych w Portalu lub ich wykorzystaniem przez osoby trzecie,

e) treść Komentarzy zamieszczonych na Portalu,

f) skutki wykorzystania przez Usługobiorcę/Reklamodawcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej,

g) korzystanie z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

3. W sytuacji gdy osoba trzecia wystąpi do Usługodawcy z jakimkolwiek roszczeniem związanym z działaniem Usługobiorcy/Reklamodawcy Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Usługobiorcę/Reklamodawcę, który zobowiązany jest do udzielenia Usługodawcy wszelkiej pomocy niezbędnej do jego obrony przed w/w roszczeniami, w szczególności zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów Usługodawcy z tym związanych, jak też do pokrycia roszczeń zgłaszanych przez osobę trzecią ewentualnie do zwrotu na rzecz Usługodawcy kwot zapłaconych przez Usługodawcę na rzecz osoby trzeciej. W szczególności Usługobiorca/ Reklamodawca zobowiązuje się do pokrycia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Usługodawcy przed roszczeniami osób trzecich, w tym zobowiązuje się wstąpić w miejsce Usługodawcy, a w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Usługodawcy do toczących się przeciwko niemu postępowań.

§ 9. Prawa autorskie do Materiałów.

1. Reklamodawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie niezbędne do posługiwania się Materiałami oraz, że ich treść i forma nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a także że przysługuje mu prawo ochronne do przekazanych znaków towarowych.

2. Z chwilą zawarcia Umowy Reklamodawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu przenosi na Usługodawcę prawa autorskie do wszelkich treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką jego egzemplarza, w tym techniką poligraficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; techniką analogową, na wszelkich nośnikach, w tym cyfrowych i magnetycznych, w pamięci cyfrowej, masowej i optycznej;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono zgodnie z pkt.1) powyżej - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy albo usług lub produktów oznaczonych utworem; w tym odpłatnie lub nieodpłatnie, bezpośrednio lub za pośrednictwem publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN), sieci komputerowej, Internetu, sieci teleksowej, sieci cyfrowej z integracją usług ISDN, sieci wewnętrznej, publicznej, NGN (Next Generation Network);

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt.1)  - 2) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności bezpośrednio lub za pośrednictwem publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN), sieci komputerowej, Internetu, sieci teleksowej, sieci cyfrowej z integracją usług ISDN, sieci wewnętrznej, publicznej, NGN (Next Generation Network), w technologii cyfrowej, w technologii analogowej;

d) korzystanie z utworu w sposób określony pod pkt. 1)- 3) w szczególności w ramach materiałów reklamowych, marketingowych, informacyjnych oraz produktów przeznaczonych do sprzedaży lub udostępnienia do korzystania, poprzez ich oznaczenie utworem, w tym oznaczenie kampanii promocyjnych i reklamy;

e) korzystanie z utworu w sposób określony w pkt. 1) – 4) w szczególności jako części publikacji, ilustracji do tekstów, ozdobnika, elementu strony internetowej, w dowolnej części lub w całości, konfiguracji ze wszelkimi innymi utworami, tekstami, komentarzami, recenzjami, opiniami, informacjami, reklamami;

f) korzystanie z utworu w sposób określony w pkt. 1) – 5) w szczególności do świadczenia odpłatnie lub nieodpłatnie usług udostępniania strony internetowej, transferowania plików, korzystania ze skrzynek poczty elektronicznej, dyskutowania w grupach dyskusyjnych, rozmów tekstowych w czasie rzeczywistym, komunikatorów internetowych, telefonii internetowej, radia internetowego, telewizji internetowej, telekonferencji, faksowania, sklepów internetowych, aukcji internetowych, gier on – line.

3. Przeniesienia praw autorskich do utworu następuje bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych.

4. Reklamodawca udziela Usługodawcy zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian/modyfikacji/przeróbek w utworze, w tym w szczególności do zmiany jego kształtu, wielkości, kolorystyki, czcionki które uzna za zasadne dla przyjętego sposobu korzystania z utworu.

5. Reklamodawca udziela Usługodawcy zgody na rozpowszechnianie utworu anonimowo, jak też na dowolny sposób oznaczenia autorstwa, jaki uzna za zasadny dla przyjętego sposobu korzystania z utworu.

6. Raklamodawca zobowiązuje się nie wykonywać nadzoru autorskiego nad utworem.

7. Usługodawca ma prawo przenosić autorskie prawa majątkowe do utworu na inne osoby, w tym udzielać im licencji do korzystania z praw do utworu.

8. Reklamodawca przenosi na Usługodawcę prawo do wykonywania zależnych praw autorskich, w tym do udzielania zgody na opracowania i modyfikacje utworu, i korzystanie z nich w ramach pół eksploatacji określonych powyżej w ust. 2.

9. Usługodawca  nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania utworu poza obowiązkiem wynikającym z zawartej Umowy.

10. W przypadku gdy powstaną nowe pola eksploatacji nie znane w chwili zawarcia Umowy jak też w sytuacji gdy Usługodawca będzie zamierzał wykorzystywać utwór na nie wymienionych w Regulaminie polach eksploatacji Reklamodawca przeniesie na niego majątkowe prawa autorskie do korzystania z utworu na tych polach eksploatacji w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 2  Regulaminu.   

11. W przypadku, gdy na dostarczonych przez Reklamodawcę Usługodawcy zdjęciach widnieje wizerunek Reklamodawcy, Reklamodawca z chwilą zawarcia Umowy wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku w celu wykonania przez Usługodawcę Umowy.

12. W przypadku, gdy na dostarczonych przez Reklamodawcę Usługodawcy zdjęciach widnieje wizerunek osoby trzeciej, Reklamodawca oświadcza, że ma prawo do rozpowszechniania jego wizerunku, w tym prawo do rozpowszechnienia wizerunku na Portalu celem wykonania przez Usługodawcę Umowy oraz, że wyraża zgodę na jego rozpowszechnienie w tym celu.

§ 10. Program „Wiarygodny Przedsiębiorca”

1. Program „Wiarygodny Przedsiębiorca” jest wewnętrznym programem prowadzonym przez Usługodawcę w ramach Portalu.

2. W ramach Programu „Wiarygodny Przedsiębiorca” Usługodawca przyznaje tytuł „Wiarygodny Przedsiębiorca” tym Reklamodawcom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

a) zawarli z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi reklamowej na zasadach określonych w Regulaminie oraz

b) dokonali terminowo płatności wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy na zasadach określonych w Regulaminie oraz Umowie.

3. Certyfikat „Wiarygodny Przedsiębiorca” w formacie A4 jest wysyłany drogą pocztową na adres siedziby Reklamodawcy w terminie 14 dni od daty dokonania płatności w sposób określony w § 11 ust. 5 Regulaminu.

4. Tytuł „Wiarygodny Przedsiębiorca” przyznany Reklamodawcy jest zamieszczany na Portalu wraz z Reklamą.

5. Tytuł „Wiarygodny Przedsiębiorca” przyznawany jest na rok kalendarzowy, w którym Reklamodawca dokonał płatności za Usługę reklamową. Warunkiem ubiegania się o przyznanie Tytułu „Wiarygodny Przedsiębiorca” na następny rok kalendarzowy jest spełnienie warunków, o których mowa w § 10 ust. 2 oraz brak uzasadnionych negatywnych Komentarzy/opinii na Portalu

6. Usługodawca zastrzega, że przyznanie tytułu „Wiarygodny Przedsiębiorca” jest równoznaczne  tylko i wyłącznie z tym, że Reklamodawca dokonał terminowej płatności za Usługę reklamową.

§ 11.Wynagrodzenie Usługodawcy

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej korzystanie z Usług jest bezpłatne.

2. Za świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Reklamodawcy Usług reklamowych na podstawie zawartej Umowy Reklamodawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej przez Strony w Umowie.

3. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, wynagrodzenie jest płatne w całości jednorazowo.

4. Usługodawca w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy wysyła Reklamodawcy na adres e-mail wskazany przez Reklamodawcę w Umowie dokument pro forma określający wysokość wynagrodzenia oraz termin płatności. Dokument pro forma stanowi podstawę do płatności wynagrodzenia przez Reklamodawcę.

5. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, Reklamodawca dokonuje zapłaty wynagrodzenia w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania dokumentu pro forma. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

6. W terminie 7 (siedmiu)  dni od daty dokonania płatności w sposób określony w § 11 ust. 5 powyżej Usługodawca wysyła Reklamodawcy drogą pocztową na adres siedziby lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Reklamodawcę w Umowie fakturę VAT obejmującą wartość wynagrodzenia.

§ 12. Postępowanie reklamacyjne

  1. Wszelkie reklamacje związane z Usługami należy zgłaszać do Usługodawcy w formie elektronicznej na adres: biuro@business-promotion.pl w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty ujawnienia okoliczności uzasadniających reklamację.
  2. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko/nazwę Usługobiorcy/Reklamodawcy, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej,

b) przedmiot reklamacji,

c) okoliczności uzasadniające reklamację

3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. W takich przypadkach na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę/Reklamodawcę składającego reklamację zostanie wysłana informacja o odmowie jej rozpatrzenia z podaniem przyczyny odmowy.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, w kolejności ich wpływania, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie Usługobiorcę/Reklamodawcę składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.

5. O wyniku reklamacji Usługodawca powiadomi Usługobiorcę/Reklamodawcę w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę/Reklamodawcę w terminie określonym w § 12 ust. 4 Regulaminu.

§ 13. Ochrona danych osobowych

1. Usługobiorca/Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe  przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie Usług oraz, że: 

1) Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy o świadczenie Usług jest Bartosz Kaśnikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUSINESS PROMOTION BARTOSZ KAŚNIKOWSKI z siedzibą w Warszawie, Górczewska 53, 01-402 Warszawa, NIP 9661842841, REGON 200781468,

2) ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,

3) ma prawo wystąpienia do Administratora danych osobowych o usunięcie swoich danych osobowych,

4) udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2013r.

2. Wszelkie prawa do Portalu są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.

3. Wszelkie prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych oraz innych narzędzi udostępnionych na Portalu są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy, ewentualnie innych wyraźnie wskazanych podmiotów.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem oraz realizacją Umowy zawartej z Reklamodawcą będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.wiarygodnyprzedsiebiorca.pl gdzie może być pobrany, wydrukowany lub przeczytany. Usługobiorca/ Reklamodawca może w każdej chwili wystąpić do Usługodawcy z żądaniem  o przesłanie Regulaminu w wersji elektronicznej kontaktując się w tym celu z Usługodawcą wykorzystując dane teleadresowe Usługodawcy podane w § 2 ust. 3 Regulaminu.

7. Konsumenta nie dotyczą postanowienia Regulaminu regulujące prawa lub obowiązki Usługobiorcy sprzecznie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub sprzecznie z interesami Usługobiorcy  będącego konsumentem, w szczególności konsumenta nie dotyczą postanowienia § 8 ust. 2 lit. b i c; § 12 ust. 1, ust.2.